Obec Kurovice

FACEBOOK

Dnes je 10.08.2022 a svátek má

Úřední deska

OZV obce Kurovice č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
( VYVĚŠENO ):  16.12.2021     ( SEJMUTO ):  01.01.2022     ( autor ):  

 

OBEC KUROVICE

Zastupitelstvo obce Kurovice

Obecně závazná vyhláška obce Kurovice č. 1/2021,

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 

Zastupitelstvo obce Kurovice se na svém zasedání dne 15. 12. 2021, usnesením č. 5, usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

1)       Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Kurovice.

 

2)     Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou[1].

 

3)     V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,
s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu[2].

 

4)     Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

 

Čl. 2

Oddělené soustřeďování komunálního odpadu

 

1)     Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:

 

a)     Biologické odpady,

b)     Papír,

c)     Plasty včetně PET lahví,

d)     Sklo bílé,

e)     Sklo barevné,

f)       Kovy – drobný kovový odpad,

g)     Kovy – velký kovový odpad,

h)     Nebezpečné odpady,

i)       Objemný odpad,

j)       Jedlé oleje a tuky,

k)     Směsný komunální odpad.

 

2)     Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) a j).

 

3)     Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, linoleum, nábytek,… ).

 

 

Čl. 3

Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků.

 

1)     Papír, plasty, sklo bílé a barevné, drobný kovový odpad, biologické odpady, jedlé oleje a tuky se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou:

 

a)     kontejnery o objemu 1 100 litrů s horním výsypem – pro plasty, papír, sklo bílé a barevné a drobný kovový odpad,

 

b)     popelnice o objemu 240 litrů s horním výsypem – pro plasty, papír, biologické odpady, jedlé oleje a tuky,

 

c)     velkoobjemové kontejnery – biologické odpady

 

2)     Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:

 

a)     kontejnery o objemu 1 100 litrů s horním výsypem pro plasty, papír, sklo bílé a barevné a drobný kovový odpad – p. č. 50/2 v k. ú. Kurovice,

 

b)     popelnice o objemu 240 litrů s horním výsypem pro plasty, papír, biologické odpady – u jednotlivých rodinných domů,

 

c)     popelnice o objemu 240 litrů s horním výsypem pro ukládání jedlých olejů a tuků – pozemek p. č. 50/2 v k. ú. Kurovice,

 

d)     velkoobjemové kontejnery na biologické odpady – pozemek p. č. 42/1 v k. ú. Kurovice,

 

 

3)     Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 

a)     biologické odpady, barva hnědá (popelnice 240 litrů), barva šedá (velkoobjemové kontejnery),

b)     papír, barva modrá,

c)     plasty, PET lahve, barva žlutá,

d)     sklo bílé, barva bílá,

e)     sklo barevné – barva zelená,

f)       kovy, barva černá (drobný kovový odpad)

g)     jedlé oleje a tuky, barva hnědo černá.

 

 

4)     Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

5)     Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.

 

 

Čl. 4

 Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

1)     Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu Kurovice a na webových stránkách obce.

 

2)     Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

 

Čl. 5

 Sběr objemného odpadu

 

1)     Sběr objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně prostřednictvím svozové firmy, která přistaví VO kontejner. Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu Kurovice a na webových stránkách obce.

 

2)     Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

 

Čl. 6

Soustřeďování směsného komunálního odpadu

 

1)       Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

 

a)   popelnice o objemu 110 l, 120 l a 240 l,

b)   odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 

2)       Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným
v čl. 3 odst. 4 a 5.

 

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

 

1)     Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce
č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem ze dne 27.11.2019

 

2)     Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

                                                                                             

………………...……………….                                               ………..………………..

      Lenka Václavíková                                                          Mgr. Lenka Koutná

                    místostarostka                                                                          starostka

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 16.12. 2021

 

Bude sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 1.1.2022

 

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: …………………………….[1] § 61 zákona o odpadech

[2] § 60 zákona o odpadech

Obec Kurovice  -  oficiální web obce   |   Aplikace, www a design:  ALMEO s.r.o. - aplikace a systémy