Obec Kurovice

FACEBOOK

Dnes je 10.08.2022 a svátek má

Úřední deska

OZV obce č. 4/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
( VYVĚŠENO ):  15.12.2021     ( SEJMUTO ):  01.01.2022     ( autor ):  

 

OBEC KUROVICE

Zastupitelstvo obce Kurovice

Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2021,

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce Kurovice se na svém zasedání dne 15.12.2021 usnesením
č. 5 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)         Obec Kurovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).

(2)         Správcem poplatku je obecní úřad Kurovice[1]

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

(1)         Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[2]

(2)         Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).[3]

Čl. 3  

Veřejná prostranství

            Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1 a graficky vyznačena na mapě v příloze č. 2. Tyto přílohy tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

 

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

(1)         Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 5 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 5 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2)         V ohlášení poplatník uvede[4]

a)        jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)        čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c)        další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na případnou úlevu nebo osvobození od poplatku.

(3)         Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[5]

(4)         Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6]

(5)         Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.[7]

 

Čl. 5

Sazba poplatku

(1)         Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a)        za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb – 10 Kč,

b)        za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje - 10 Kč,

c)        za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje – 10 Kč,

d)        za provádění výkopových prací – 5 Kč,

e)        za umístění stavebních zařízení – 5 Kč,

f)         za umístění reklamních zařízení10 Kč,

g)        za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí  - 10 Kč,

h)        za umístění zařízení cirkusů – 10 Kč,

i)          za umístění skládek – 10 Kč,

j)          za vyhrazení trvalého parkovacího místa – 1 Kč,

 

Čl. 6

Splatnost poplatku

(1)         Poplatek ve stanovené výši je splatný:

a)        při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,

b)        při užívání veřejného prostranství po dobu 5 dnů nebo delší nejpozději do 7 dnů od zahájení užívání veřejného.

(2)         Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

 

Čl. 7

Osvobození a úlevy

(1)         Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely[8].

(2)         Od poplatku se dále osvobozují:

a)        fyzická osoba s pobytem v obci

b)        vlastníci rodinných domů určených k individuální rekreaci

c)        majitelé rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

 

 

Čl. 8

Navýšení poplatku

(1)         Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[9]

(2)         Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.[10]

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích ze dne 25.11.2015.

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2022 .

 

 

 

                                                                                                 

          ...................................          ..........................................

           Lenka Václavíková                      Mgr. Lenka Koutná

               místostarostka                                starostka

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.12.2021

Bude sejmuto z úřední desky dne: 1.1.2022

Sejmuto z úřední desky dne:[1] § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[2] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[6] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

[7] § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

8 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

10 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

11 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Obec Kurovice  -  oficiální web obce   |   Aplikace, www a design:  ALMEO s.r.o. - aplikace a systémy