Obec Kurovice

FACEBOOK

Dnes je 27.09.2022 a svátek má

Kurovický lom

Kurovický lom http://www.kurovicky-lom.cz

 

Kurovický lom se nachází 300 m severozápadně od kóty Křemenná, asi 1,5 km jižně od obce Kurovice, v nadmořské výšce 260 až 296 m. Celková výměra je 15,121 ha. Jako přírodní památka byl vyhlášen Nařízením Okresního úřadu v Kroměříži dne 1. dubna 1999 (evidenční kód ÚSOP: 2017).

 

Předmět ochrany: Geologická a paleontologická lokalita s výskytem zvláště chráněných druhů obojživelníků a plazů.

 

Historie: Stěnový lom byl založen k těžbě jílovitého vápence už před rokem 1840. Těžba byla několikrát pozastavena a znovu obnovována, dnes je již ukončena. Z vápence se vyráběl cement ve vápence v nedalekém Tlumačově, známý pod názvem kurovina. Starší vytěžené plochy byly v minulosti částečně zavezeny hlušinou, prostor lomu byl z větší části ponechán samovolnému vývoji. V místech hlavní těžby se nacházejí strmé skalní a suťové svahy, lemová část lomu je porostlá lesem. Rozsáhlá prohlubeň vzniklá těžbou se naplnila srážkovou a průsakovou vodou a vzniklo jezírko, ve kterém se vyskytuje řada chráněných druhů obojživelníků. Významnou část lokality představují plochy charakteru lesostepi s výskytem silně ohrožených plazů. Geologické poměry: Kurovický lom je unikátní geologickou lokalitou, zejména z hlediska přítomnosti hranice mezi útvary jury a křídy, který je dokladem vulkanické činnosti v tomto období (jediná na Moravě), výskytu makrofosílií, zejména aptychů (víčka schránek amonitů) a výskytu řady dalších fosilních druhů mikrofauny a mikroflóry. Severozápadní stěna lomu je jedinečnou sekvencí eolitických sedimentů a fosilních půd zaznamenávajících klimatické podmínky v kvarneru. Pro lokalitu bylo zpracováno biologické hodnocení a plán rekultivace, která probíhala v souladu se zájmy ochrany přírody. Celá lokalita Kurovického lomu představuje významný „biologický ostrov“ a je součástí systému ekologické stability. Je využívána k výzkumu Českým geologickým ústavem pro výuku posluchačů geologie na univerzitách a je i lokalitou prezentovanou při mezinárodních geologických konferencích. Vzhledem k ojedinělé přírodní lokalitě je nutná ochrana tohoto území. Současnost: Prostor lomu je soukromý majek p. Zeliny a vstup do této lokality je zakázán. Pobytem v lomu se každý vystavuje nebezpečí úrazu, protože stěny nejsou nijak zabezpečené a dochází k samovolnému uvolňování kamenů (a to i na stěnách pod hladinou jezírka) a k častým sesuvům půdy. Celá oblast lomu je velmi nestabilní, se suťovými poli a kolmými stěnami. V lomu je přísný zákaz koupání! Flora: Významnou část přírodní památky představují plochy charakteru lesostepi s výskytem teplomilných druhů rostlin a silně ohrožených druhů plazů. Z ohrožených druhů rostlin se zde hojně vyskytuje hořec křížatý. V místech po hlavní těžbě se nacházejí strmé skalní stěny a suťové svahy kde roste např. sleziník červený. Na části území se vyskytuje smíšený les, v bylinném patře roste např. sasanka hajní, kokořík mnohokvětý, konvalinka vonná a plicník lékařský. Les nad jihozápadní stěnou tvoří přirozený lem lomu a chrání toto území před splachy z okolních zemědělsky obhospodařovaných pozemků.

 

Fauna: Celá lokalita představuje významný biologický ostrov pro řadu druhů bezobratlých, ptáků a savců, pro které jsou okolní lesní porosty a křoviny vítanou skrýší. Z ptáků zde žije např. ohrožený ťuhýk obecný, je zde možné spatřit sluku, v minulosti zde hnízdil i výr velký. Rozsáhlá prohlubeň, vzniklá těžbou, se naplnila srážkovou a průsakovou vodou a vzniklo jezírko, ve kterém se vyskytuje řada chráněných druhů obojživelníků – čolek obecný, čolek velký, čolek horský, kuňka žlutobřichá, rosnička zelená, skokan ostronosý, ropucha obecná, ropucha zelená a užovka obojková. Významnou část lokality představují plochy charakteru lesostepi s výskytem silně ohrožených plazů ještěrky obecné a slepýše křehkého. Při entomologickém průzkumu lokality, zaměřeném především na brouky, byl zjištěn např. výskyt ohroženého svižníka polního, střevlíka Scheidlerova a čmeláka zemního.

 

Natura 2000: Jádrová část přírodní památky Kurovický lom s jezírkem byla navržena jako Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000 kontinentaální biogografické oblasti pod názvem Kurovice – lom (kód CZ0723409) o celkové výměře 6,62 ha. Důvoden ochrany jsou početné populace čolka velkého a kuňky žlutobřiché.
 

Obec Kurovice  -  oficiální web obce   |   Aplikace, www a design:  ALMEO s.r.o. - aplikace a systémy