Obec Kurovice

FACEBOOK

Dnes je 20.07.2019 a svátek má

OZV č.1 o odpadech

OBEC KUROVICE, ZASTUPITELSTVO OBCE

Obecně závazná vyhláška obce Kurovice

č. 1/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem

Zastupitelstvo obce Kurovice se na svém zasedání dne 25.11.2015.usneslo vydat podle ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších  předpisů  a ustanovení § 17 odst. 2  zákona č.185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):

 

 

Článek 1

Předmět vyhlášky

Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru,  přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálního odpadu (dále jen nakládání s komunálním odpadem) a systém nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území  obce Kurovice.

 

Článek 2

Systém třídění komunálního odpadu

 

Komunální odpad se třídí na složky podle následujícího systému:

a)   využitelný odpad (papír, nápojové kartony, kovy, sklo, plasty a biologicky rozložitelný odpad)

b)   nebezpečné složky komunálního odpadu (vyřazené léky, chemikálie, obaly od chemikálií, a jiné)

c)   objemný odpad (nábytek, koberce, matrace, kočárky a jiné objemné předměty)

d)   směsný odpad (po vytřídění využitelného, nebezpečného, objemného odpadu a odpadu biologicky rozložitelného a veřejné zeleně)

  

 Článek 3

Určená místa pro odkládání komunálního odpadu

 

a)  Sběrné nádoby na směsný odpad a na tříděný odpad (plast, papír a bioodpad) – jejich 

      stanoviště  určí vlastník nebo správce nemovitosti

b)  Sběrné nádoby na vytříděné složky komunálního odpadu, jejichž stanoviště je za  

      prodejnou potravin. Sběrné nádoby jsou označeny podle druhu odpadu: plasty, sklo, papír

      a nápojové kartony.

c)  Velkoobjemové kontejnery, které se umísťují před prodejnou potravin a za hřbitovem

     (určen jen pro hřbitovní odpad)

 

d)  Sběrná místa k soustřeďování sběru nebezpečných odpadů podle čl.6 této vyhlášky v 

     objektu bývalé školy č.p. 51

e)  Sběrny nebo výkupny surovin, které odebírají nebo vykupují jednotlivé druhy   

     využitelného odpadu

  

Článek 4

Svoz komunálního odpadu

Svoz směsného komunálního odpadu zajišťuje oprávněná osoba 1krát za 14 dní podle harmonogramu odsouhlaseného obcí.

  

Článek 5

Nakládání se stavebním  odpadem

Po vytřídění stavebního odpadu lze jednotlivé složky nabídnout k využití:

a)      sběrně nebo výkupně surovin (kov, sklo)

b)      provozovateli zařízení na využití stavebního odpadu

c)      odběratelům nebezpečných složek v souladu s jejich provozním řádem

Nevyužitelné části stavebního odpadu lze odstranit pouze v zařízeních, která odebírají tento odpad v souladu se svým provozním řádem, na vlastní náklad.

 

Článek 6

Nakládání s nebezpečným odpadem

Nebezpečné složky komunálního odpadu (např. olejové filtry, olověné akumulátory, odpad rtuti, vyřazené léky, výbojky, zářivky, staré nátěrové hmoty, odpadní oleje, zbytky barev a rozpouštědel, vyřazená spotřební elektronika, monočlánky atd.) jsou občané povinni odděleně shromažďovat, třídit a odkládat k využití a zneškodnění na předem vyhlášených stanovištích. Sběr a svoz nebezpečných odpadů provádí 2-krát ročně pověřená osoba na základě časového harmonogramu stanoveného obcí.

Termín a stanoviště svozu nebezpečných složek komunálního odpadu zveřejňuje obecní úřad místním rozhlasem a způsobem v místě obvyklým v dostatečném předstihu.

 

Článek 7

Původci odpadů

Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem.

Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy vyšší sjednané ceny za tuto službu.

  

 

 

Článek 8

Závěrečná ustanovení

1.    Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem ze dne 10.12.2012.

2.    Porušení této vyhlášky bude posuzováno dle zvláštního předpisu1,2

3.   Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2016.

 

 

V Kurovicích dne 25.11.2015

 

 

 

………………………..............                                                      ………………………….

Mgr. Zdeněk Peška                                                     Mgr. Lenka Koutná  

místostarosta                                                               starostka obce  

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:   1.12.2015

Sejmuto z úřední desky dne:      15.12.2015         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

2  Zákon č. 2001/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Obec Kurovice  -  oficiální web obce   |   Aplikace, www a design:  ALMEO s.r.o. - aplikace a systémy